រោងចក្រក្រុមហ៊ុនផលិតនិងក្រណាត់ពីប្រទេសចិន

សែលក្រណាត់ទន់

» Soft Shell Fabric

សែលក្រណាត់ទន់

គ្មានខ្លាញ់វាយនភ័ណ្ឌខូអិលធី, Limited supplies all kinds of softshell fabric, 2 layers softshell fabric, 3 layers softshell fabric. Polyester spandex fabric bonded with polar fleece, knit fabric bonded with polar fleece, oxford fabric bonded with polar fleece, ល.