រោងចក្រក្រុមហ៊ុនផលិតនិងក្រណាត់ពីប្រទេសចិន

សែលក្រណាត់ទន់

»សែលក្រណាត់ទន់

សែលក្រណាត់ទន់

គ្មានខ្លាញ់វាយនភ័ណ្ឌខូអិលធី, លីមីតធីផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ប្រភេទនៃក្រណាត់ softshell, 2 ក្រណាត់ស្រទាប់ softshell, 3 ក្រណាត់ស្រទាប់ softshell. ក្រណាត់ spandex polyester ស្និទ្ធស្នាលជាមួយ fleece តំបន់ប៉ូល, ក្រណាត់ប៉ាក់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយ fleece តំបន់ប៉ូល, ក្រណាត់ Oxford ស្និទ្ធស្នាលជាមួយ fleece តំបន់ប៉ូល, ល.