រោងចក្រក្រុមហ៊ុនផលិតនិងក្រណាត់ពីប្រទេសចិន

ផលិតផល

»ផលិតផល

polyester Taslan ក្រណាត់

polyester Gabardine ក្រណាត់

polyester Microfiber ក្រណាត់

polyester កាត Mini លោក Matt ក្រណាត់

polyester Pongee ក្រណាត់

polyester Satin ក្រណាត់

polyester សតិក្រណាត់

polyester Oxford បានក្រណាត់

polyester taffeta ក្រណាត់

nylon taffeta ក្រណាត់

nylon Oxford បានក្រណាត់

nylon Taslan ក្រណាត់

តុសសកុដិក្រណាត់

ការប្រឆាំងនឹងឋិតិវន្តក្រណាត់

Bond ក្រណាត់

សែលក្រណាត់ទន់

ការកែឆ្នៃក្រណាត់

Cordura ក្រណាត់