រោងចក្រក្រុមហ៊ុនផលិតនិងក្រណាត់ពីប្រទេសចិន

polyester Taslan ក្រណាត់

» Polyester Taslan ក្រណាត់

polyester Taslan ក្រណាត់

គ្មានខ្លាញ់វាយនភ័ណ្ឌខូអិលធី, Limited supplies all kinds of polyester Taslan fabric, such as polyester 184T Taslan fabric, polyester 196T Taslan fabric, polyester 228T Taslan fabric, polyester 320D Taslan fabric, ល. Finished with waterproof PU coating.