រោងចក្រក្រុមហ៊ុនផលិតនិងក្រណាត់ពីប្រទេសចិន

polyester Taslan ក្រណាត់

» Polyester Taslan ក្រណាត់

polyester Taslan ក្រណាត់

គ្មានខ្លាញ់វាយនភ័ណ្ឌខូអិលធី, មានកំណត់ ផ្គត់ផ្គង់ក្រណាត់ polyester Taslan គ្រប់ប្រភេទ, ដូចជាក្រណាត់ polyester 184T Taslan, ក្រណាត់ polyester 196T Taslan, ក្រណាត់ polyester 228T Taslan, ក្រណាត់ polyester 320D Taslan, ល. បញ្ចប់ដោយថ្នាំកូត PU ដែលមិនជ្រាបទឹក។.