រោងចក្រក្រុមហ៊ុនផលិតនិងក្រណាត់ពីប្រទេសចិន

polyester taffeta ក្រណាត់

» Polyester taffeta ក្រណាត់

polyester taffeta ក្រណាត់

គ្មានខ្លាញ់វាយនភ័ណ្ឌខូអិលធី, Limited supplies all kinds of polyester taffeta fabric, such as polyester 190T taffeta fabric, polyester 210T taffeta fabric, polyester 230T taffeta fabric, polyester 290T taffeta fabric, polyester 300T taffeta fabric, polyester 380T taffeta fabric, full dull taffeta fabric, Anti-static taffeta fabric, ល. They are widely used for lining and jacket.

ទំព័រ 1 នៃ 212