រោងចក្រក្រុមហ៊ុនផលិតនិងក្រណាត់ពីប្រទេសចិន

polyester Pongee ក្រណាត់

» Polyester Pongee ក្រណាត់

polyester Pongee ក្រណាត់

គ្មានខ្លាញ់វាយនភ័ណ្ឌខូអិលធី, លីមីតធីតផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ប្រភេទនៃក្រណាត់ pongee polyester, ដូចជា polyester ក្រណាត់ pongee 190T, polyester ក្រណាត់ pongee 210T, polyester ក្រណាត់ pongee 240T, polyester ក្រណាត់ pongee 300T, polyester ក្រណាត់ pongee 380T, ល. ពួកគេត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសំរាប់ការក្រណាត់សម្លៀកបំពាក់, ក្រណាត់ស្រទាប់, ក្រណាត់អាវ, វាយនភ័ណ្ឌផ្ទះ, ល.