រោងចក្រក្រុមហ៊ុនផលិតនិងក្រណាត់ពីប្រទេសចិន

nylon Taslan ក្រណាត់

»ក្រណាត់នីឡុងតាឡានឡាន

nylon Taslan ក្រណាត់

គ្មានខ្លាញ់វាយនភ័ណ្ឌខូអិលធី, អ្នកផ្គត់ផ្គង់មានកំណត់នូវក្រណាត់នីឡុង Taslan គ្រប់ប្រភេទ, ដូចជាក្រណាត់នីឡុង ១៩០T Taslan, ក្រណាត់នីឡុង 228TTT ឡានឡាន, ក្រណាត់នីឡុង 320D Taslan, ក្រណាត់នីឡុង 500D Taslan ជាមួយថ្នាំកូត PU ដែលអាចជ្រាបទឹកបាន, ពួកវាត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់អាវក្រៅ, ភ្លៀងពាក់, ការងារពាក់, ល.