រោងចក្រក្រុមហ៊ុនផលិតនិងក្រណាត់ពីប្រទេសចិន

Cordura ក្រណាត់

» Cordura ក្រណាត់

Cordura ក្រណាត់

គ្មានខ្លាញ់វាយនភ័ណ្ឌខូអិលធី, ផ្គត់ផ្គង់មានកំណត់នូវក្រណាត់ខូវរ៉ារ៉ាគ្រប់ប្រភេទ, ដូចជា Polyester 600D Cordura Oxford ក្រណាត់, Polyester 1000D ក្រណាត់ Cordura Oxford, ក្រណាត់នីឡុង 500 ឌីខូវរ៉ា, ក្រណាត់នីឡុង 1000D កូឌូរ៉ាក្រណាត់, Multicam Camouflage បោះពុម្ភក្រណាត់ក្រូរ៉ារ៉ាជាមួយថ្នាំកូតទឹកភស្តុតាង Pu ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់កាបូប, សម្លៀកបំពាក់ម៉ូតូ, តង់, ល.

ទំព័រ 1 នៃ 212