រោងចក្រក្រុមហ៊ុនផលិតនិងក្រណាត់ពីប្រទេសចិន

Cordura ក្រណាត់

» Cordura ក្រណាត់

Cordura ក្រណាត់

គ្មានខ្លាញ់វាយនភ័ណ្ឌខូអិលធី, Limited supply all kinds of Cordura Fabric, such as Polyester 600D Cordura Oxford Fabric, Polyester 1000D Cordura Oxford Fabric, Nylon 500D Cordura Fabric, Nylon 1000D Cordura Fabric, Multicam Camouflage Printed Cordura Fabric with Water Proof Pu Coating which is used for bags, សម្លៀកបំពាក់ម៉ូតូ, តង់, ល.

ទំព័រ 1 នៃ 212