រោងចក្រក្រុមហ៊ុនផលិតនិងក្រណាត់ពីប្រទេសចិន

ការប្រឆាំងនឹងឋិតិវន្តក្រណាត់

»ប្រឆាំងនឹងឋិតិក្រណាត់

ការប្រឆាំងនឹងឋិតិវន្តក្រណាត់

គ្មានខ្លាញ់វាយនភ័ណ្ឌខូអិលធី, លីមីតធីតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ប្រភេទប្រឆាំងនឹងឋិតិក្រណាត់, ដូចជាការប្រឆាំងនឹងឋិតិវន្ត taffeta ក្រណាត់, ប្រឆាំងនឹងឋិតិវន្ត Oxford បានក្រណាត់, ប្រឆាំងនឹងឋិតិវន្ត Microfiber ក្រណាត់, ប្រឆាំងនឹងឋិតិវន្ត Gabardine ក្រណាត់, ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ឯកសណ្ឋាន, workwear, ល.

ទំព័រ 1 នៃ 212